Säännöt

Oulun Arkkitehtikillan säännöt

Yhdistyksen voimassa olevat säännöt. Hyppää kohtaan:
 §1 | §2 | §3 | §4 | §5 | §6 | §7 | §8 | §9 | §10 | §11 | §12 | §13 | §14 | §15 | §16 | §17 | §18 | §19

§1

Yhdistyksen nimi on Oulun Arkkitehtikilta ja näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki.

§2

Killan tarkoituksena on yhdistää Oulun yliopiston ark­kitehtuurin tiedekunnan opiskelijoita, ajaa jäseniensä etuja, seurata opetusta ja pyrkiä vaikuttamaan siihen sekä työolosuhteisiin yleensä, lisätä ammatillista ja yleistä yhteiskunnal­lista tietoutta sekä järjestää huvi‑ ja harrastustoimin­taa. Lisäksi yhdistyksen toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön vaaliminen ja esitysten tekeminen suojeltavista rakennuksista.

§3

Kilta toteuttaa päämääriään järjestämällä kokouksia, omia opintotilaisuuksia, opintomatkoja, juhlia ja muuta vastaavanlaista toimintaa. Kilta toimii yhteistyössä eri järjestöjen kanssa Suomessa ja ulkomailla ja se voi toimin­tansa tukemiseksi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä omis­taa kiinteistöjä.

§4

Killan varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Oulun yli­opiston arkkitehtuurin tiedekunnassa opiskelevat henkilöt ja vanhoik­si jäseniksi arkkitehtuurin tiedekunnasta tai Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolta valmistuneet tai siellä työskentelevät henkilöt. Hallitus hyväksyy jäsenet.

§5

Killan jäsenmaksun suuruudesta päättää killan vuosikokous.

§6

Jäsenen eroamisesta tai erottamisesta olkoon voimassa mitä yhdistyslaissa on määrätty.

§7

Killan ylin päättävä elin on killan kokous. Kilta kokoon­tuu lukukausien aikana hallituksen kutsusta. Kokouksen aika ja paikka on Ilmoitettava killan nettisivuilla, postituslistalla sekä ilmoitustaululla vähintään neljä (4) luentovuorokautta ennen kokousta ellei näissä säännöissä toisin määrätä ja se on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Killan kokous on kutsuttava koolle 1/10 varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytäessä erik­seen ilmoitettua asiaa varten kahden viikon kuluessa pyyn­nön jättämisestä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten­enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Ään­ten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaalissa arpa.

§8

Killan hallitus valitaan vaalikokouksessa, joka on pi­dettävä marras‑joulukuun aikana. Se on kutsuttava koolle kuten vuosikokous ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat: toimintasuunnitelma ja talousarvio, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta, hallituksen muiden jäsenten valinta, kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta, killan muiden toimi‑ ja luottamushenkilöiden valinta, sekä hallituksen muut kokoukselle esittämät asiat. Ainakin yhden killan hallituksen jäsenen tulee olla edellisen hallituk­sen jäsen.

§9

Vuosikokous on pidettävä tammi‑helmikuun aikana. Vuo­sikokous on kutsuttava koolle killan ilmoitustaululla, sähköpostilistalla sekä internetsivuilla vä­hintään kymmenen (10) luentovuorokautta ennen kokousta. Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

  • tili‑ ja toimintakertomus
  • tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
  • tili‑ ja vastuuvapauden myöntäminen edelliselle halli­tukselle
  • killan jäsenmaksu
  • hallituksen muut kokoukselle esittämät asiat
§10

Killan hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Kil­lan hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja sihteeri sekä 1 ‑ 8 muuta jäsentä, joista kukin vastaa tietystä toimi­alasta sen mukaan kuin syksyllä järjestetyssä vaalikokouksessa on päätetty.

§11

Hallituksen tehtävät: hoitaa killan taloutta tilikautena, joka on sama kuin hallituksen toimikausi, valvoo sääntöjen noudattamista, pitää jäsenluetteloa ja hyväksyy uudet jäsenet, kutsuu koolle ja valmistelee killan kokoukset, valvoo killan toimikuntia ja toimihenkilöitä, edustaa kiltaa.

§12

Killan hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai tä­män ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenem­mistöllä. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjoh­tajan ääni paitsi vaalissa arpa. Sikäli kun hallitus ei ole yksimielinen julkilausumista on ne alistettava killan kokouk­selle.

§13

Killan piirissä voi toimia erilaisia kerhoja ja toimi­kuntia.

§14

Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja vouti, kaksi
yhdessä

§15

Killan puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla on käyttöoikeus kaikille killan tileille.

§16

Killan virallisena ilmoitusvälineenä on killan ilmoitus­taulu arkkitehtuurin tiedekunnan tiloissa, killan postituslista sekä killan internetsivut.

§17

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä ¾ äänten enemmistöllä kokouksessa, joka on kutsuttu koolle kuten vuosikokous. Päätös killan purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pide­tyssä kokouksessa, jotka on kutsuttu koolle kuten vuosiko­kous, molemmissa vähintään ¾ äänten enemmistöllä. Säännön­muutoksen tai purkamisen käsittely on mainittava kokouskut­sussa.

§18

Killan purkautuessa sen varat luovutetaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnalle.

§19

Niiltä osin kuin ei näissä säännöissä erikseen mainita noudatetaan yhdistyslakia.

Muuta