Oulun Arkkitehtikillan säännöt

Yhdistyksen voimassa olevat säännöt. Hyppää kohtaan:
 §1 | §2 | §3 | §4 | §5 | §6 | §7 | §8 | §9 | §10 | §11 | §12 | §13 | §14 | §15 | §16 | §17 | §18 | §19 | §20 | §21

§1

Yhdistyksen nimi on Oulun Arkkitehtikilta ja näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki.

§2

Killan tarkoituksena on yhdistää Oulun yliopiston arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmaan kuuluvia opiskelijoita, ajaa jäseniensä etuja, seurata opetusta ja pyrkiä vaikuttamaan siihen sekä työolosuhteisiin yleensä, lisätä ammatillista ja yleistä yhteiskunnallista tietoutta sekä järjestää huvi- ja harrastustoimintaa. Lisäksi yhdistyksen toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön vaaliminen ja esitysten tekeminen suojeltavista rakennuksista.

§3

Kilta toteuttaa päämääriään järjestämällä kokouksia, omia opintotilaisuuksia, opintomatkoja, juhlia ja muuta vastaavanlaista toimintaa. Kilta toimii yhteistyössä eri järjestöjen kanssa Suomessa ja  ulkomailla. Kilta voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa julkaisutoimintaa  sekä omistaa kiinteistöjä.

§4

Killan varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Oulun yliopiston arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmaa opiskelevat henkilöt. Alumnijäseniksi siirtyvät opintonsa lopettaneet tai opinnoista valmistuneet, arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmaa Oulun yliopistossa opiskelleet jäsenet. Tukijäseneksi voivat hakeutua killan toiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

§5

Äänioikeuden killan kaikissa kokouksissa omaa killan varsinaiset jäsenet, pois lukien hallituksen kokoukset. Alumnijäsenillä tai tukijäsenillä ei ole äänioikeutta. 

§6

Killan jäsenmaksun suuruudesta päättää killan vuosikokous.

§7

Jäsenen eroamisesta tai erottamisesta olkoon voimassa mitä yhdistyslaissa on määrätty.

§8

Killan ylin päättävä elin on killan kokous. Kilta kokoontuu lukukausien aikana hallituksen kutsusta. Kokouksen aika ja paikka on Ilmoitettava killan nettisivuilla, postituslistalla sekä ilmoitustaululla vähintään kymmenen (10) luentovuorokautta ennen kokousta ellei näissä säännöissä toisin määrätä ja se on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Killan kokous on kutsuttava koolle pyynnöstä kahden viikon kuluessa, kun
1/10 varsinaisista jäsenistä sitä niin vaatii kirjallisessa muodossa. Killan kokoukseen voidaan järjestää
etäosallistumismahdollisuus. Etäjärjestelyistä ja sen toteutustavasta on kerrottava kokouskutsussa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaalissa arpa.

§9

Killan hallitus valitaan vaalikokouksessa, joka on pidettävä syyslukukauden aikana. Se on kutsuttava koolle kuten vuosikokous ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

 • toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 • hallituksen muiden jäsenten valinta
 • kahden tilitarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisen varamiestensä valinta
 • killan muiden toimi- ja luottamushenkilöiden valinta
 • hallituksen muut kokoukselle esittämät asiat

Ainakin yhden killan hallituksen jäsenen tulee olla edellisen hallituksen jäsen.

§10

Vuosikokous on pidettävä kevätlukukauden aikana. Vuosikokous on kutsuttava koolle killan ilmoitustaululla, sähköpostilistalla sekä internetsivuilla vähintään kymmenen (10) luentovuorokautta ennen kokousta. Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 • tili- ja vuosikertomus
 • tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 • tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edelliselle hallitukselle
 • killan jäsenmaksu
 • hallituksen muut kokoukselle esittämät asiat
§11

Killan hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Killan hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja sihteeri sekä 1 – 8 muuta jäsentä, joista kukin vastaa tietystä toimialasta sen mukaan kuin syksyllä järjestetyssä vaalikokouksessa on päätetty.

§12

Killan hallitus valitsee jäsenistään varapuheenjohtajan hallituksen kokouksessa.

§13

Hallituksen tehtävät: hoitaa killan taloutta tilikautena, joka on aina tammikuun ensimmäisestä päivästä joulukuun viimeiseen päivään, joka on sama kuin hallituksen toimikausi, valvoo sääntöjen noudattamista, pitää jäsenluetteloa ja hyväksyy uudet jäsenet, kutsuu koolle ja valmistelee killan kokoukset, valvoo killan toimikuntia ja toimihenkilöitä, edustaa kiltaa.

§14

Killan hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä. Hallituksen kokoukseen voidaan järjestää etäosallistumismahdollisuus. Etäjärjestelyistä ja sen toteutustavasta on kerrottava kokouskutsussa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaalissa arpa. Sikäli kun hallitus ei ole yksimielinen julkilausumista on ne alistettava killan kokoukselle.

§15

Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja vouti, kaksi yhdessä.

§16

Killan puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla on käyttöoikeus kaikille killan tileille.

§17

Killan piirissä voi toimia erilaisia kerhoja ja toimikuntia.

§18

Killan virallisena ilmoitusvälineenä on killan ilmoitustaulu, killan postituslista sekä killan internetsivut

§19

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä ¾ äänten enemmistöllä kokouksessa, joka on kutsuttu koolle kuten vuosikokous. Päätös killan purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, jotka on kutsuttu koolle kuten vuosikokous, molemmissa vähintään ¾ äänten enemmistöllä. Säännönmuutoksen tai killan purkamisen käsittely on mainittava kokouskutsussa.

§20

Killan purkautuessa sen varat luovutetaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnalle.

§21

Niiltä osin kuin ei näissä säännöissä erikseen mainita noudatetaan yhdistyslakia.

Muuta