Oulun arkkitehtikillan nettisivuja päivitetään

Nettisivuja päivitetään vaiheittain vuoden 2020 kesäkuukausien aikana. Päivitysprosessista johtuen sivuston rakenne voi muuttua useita kertoja tulevien kuukausien aikana. Kaikki sivuston tietosisältö kuitenkin pyritään pitämään jatkuvasti saatavilla myös päivitysprosessin aikana.

Parhain terveisin,
Killan wwwelho

Lue lisää

Killan sääntömääräinen vuosikokous 9.7.2020

Hei,

Oulun Arkkitehtikilta Ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 9.7.2020 killan discord -serverillä kello 18.00 alkaen.

Mikä on vuosikokous ja mitä siellä päätetään?
Vuosikokous on sääntömääräinen, keväälle sijoittuva killan kokous, jossa
käsitellään mm. edeltävän hallituksen toiminta ja päätetään heidän
vastuuvapaudestaan.
Vuosikokouksessa päätetään myös muista hallituksen kokoukselle
esittämistä asioista, kuten esimerkiksi laajemmista investoinneista,
sekä yhdistyksen jäseniin merkittävästi vaikuttavista muutoksista.
Päätetään asioista, joihin killan hallituksen päätäntävalta ei riitä

Tulevan vuosikokouksen isoimpana aiheena on killan sääntömuutos vuodelle 2020.


ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

”Oulun Arkkitehtikilta ry:n säännön §9:n mukaan vuosikokouksesta on ilmoitettava killan ilmoitustaululla, sähköpostilistalla, sekä internetsivuilla vähintään 10 luentovuorokautta ennen kokousta.”

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJA TARKASTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA

5. TILI- JA TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2019

6. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2019 HALLITUKSELLE

8. OULUN ARKKITEHTIKILLAN SÄÄNTÖMUUTOKSET
LIITE1 Säännöt muutoskohtineen
LIITE2 Sääntöjen uudelleenmuotoiltu versio

9. KILLAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2020

10. META

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Vuosikokoukseen liittyvät dokumentit löytyvät liitteinä.


Ystävällisin terveisin

Anthon Timmerbacka
Puheenjohtaja

 

LIITTEET:

Esityslista (PDF): Esityslista_vuosikokous_2020.pdf
Liite 1: Säännöt muutoskohtineen (PDF): Liite_1.pdf
Liite 2: Sääntöjen uudelleenmuotoiltu versio (PDF): Liite_2.pdf

Lue lisää

Valmistuvien opiskelijoiden diplomitöitä

Paikan henki ja luonne arkkitehtuurissa : lähtökohtia suunnittelutyön aloittamiselle

Teemu Pulkkinen

Diplomityöni on kirjallinen tutkielma paikan hengestä arkkitehtuurissa; mitä se sisältää ja mitä sillä tarkoitetaan arkkitehtuurikeskustelussa. Näkökulma aiheeseen on arkkitehdin tai kaupunkisuunnittelijan, joka on aloittamassa suunnittelutehtävään liittyen alueen paikka-analyysiä. Työn tavoitteena on selvittää, mitkä ovat paikan henkeen vaikuttavia osatekijöitä, ja miten niitä voi suunnittelun keinoin käsitellä paikan hengen tavoittamiseksi. Lisäksi tavoitteena on hahmotella menetelmärunko paikka-analyysin tekemiselle.

Tutkielmassa taustoitan aihetta ympäristöestetiikkaan tutustuen sekä paikan kokemista ja jäsentämistä käsitteleviin arkkitehtuurin teorioihin pohjautuen. Pääpainona on erityisesti fenomenologinen paikan kokeminen. Lisäksi pohdin paikkaa ja tilaa muodostavien osatekijöiden jäsentämistä kuvallisia perustekijöitä hyväksikäyttäen. Taustoittamisen viimeisenä osana esittelen kaksi olemassa olevaa menetelmää arkkitehtuurin paikka-analyysin tekemiselle ja peilaan niiden tavoitteita ja lähestymistapaa omaani.

Esiteltyyn tausta-aineistoon ja omaan pohdintaani nojautuen esittelen paikka-analyysimenetelmäni. Se perustuu kaksijakoisuuteen: suunnittelupaikan kokemiseen ja analyysiin. Ensimmäisessä vaiheessa tutustutaan paikkaan kohdekäynnillä, jossa omaa kokemusta tarkastelemalla ja siihen liittyviä muistiinpanoja tekemällä luodaan yleiskuva paikan hengen tärkeimmistä osatekijöistä. Toisessa vaiheessa kokemuksen kautta saatua ymmärrystä paikasta analysoidaan sen osatekijöiden kautta. Lisäksi pohditaan paikan hengelle muita mahdollisesti olennaisia tekijöitä, jotka eivät käyneet ilmi paikkaa kokiessa.

Lopuksi kokemiseen ja analyysiin perustuen tehdään johtopäätökset, joilla luodaan perusta suunnittelutyöhön siirtymiselle. Diplomityöni viimeisessä vaiheessa sovellan luomaani paikka-analyysimenetelmää käytäntöön Oulun Hartaanselänrannan alueelle. Dokumentoin ja esittelen kokemustani valokuvien ja paikalla nauhoitettujen huomioideni avulla, minkä jälkeen analysoin tekemiäni havaintoja ja olennaiseksi kokemiani osatekijöitä menetelmääni perustuen. Lopussa pohdin luomani menetelmän ja ottamieni näkökulmien käytettävyyttä ja hyödyntämistä.

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-202005212101.pdf

 

Salmilehto : Metsähallituksen aluemetsänhoitajan virkatalon historiaa ja uudelleenkäyttösuunnitelma

Eeva-Liisa Peteri

Diplomityössäni tarkastelen Metsähallituksen aluemetsänhoitajan vanhaa pihapiiriä, Salmilehtoa, joka sijaitsee Ranualla. Diplomityöni koostuu kolmesta osasta; ensimmäisessä osassa tarkastellaan Metsähallituksen rakennuskantaa yleisesti, toisessa osassa tutkitaan Salmilehdon historiaa ja kolmannessa osassa tehdään uudelleenkäyttösuunnitelma Salmilehtoon. Työ pitää sisällään laajaa arkistotutkimusta, lisäksi olen kerännyt suullista tietoa asianomaisilta, kirjallisuudesta sekä itse kohteesta Salmilehdosta. Kohde on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja edustaa Metsähallituksen katoavaa rakennushistoriallista perinnettä.

Alueen uusi käyttötarkoitus liittyy ensisijaisesti matkailuun ja majoitukseen. Salmilehdon historiaan perehtyminen tukee pihapiirin suunnitelmaa. Tavoitteena on luoda alueelle toteutettavissa oleva suunnitelma, jolla pyritään säilyttämään pihapiirin merkittäviä arvoja ja tehostaa samalla alueen käyttöä. Erilaiset tarinat ja omintakeinen historia antavat paikalle syvyyttä, mitä monet matkailijat arvostavat kohteessa.

Tavoitteenani on lisätä ihmisten tietoisuutta ja uteliaisuutta Salmilehtoon sekä Metsähallituksen katoavaan rakennusperinteeseen yleisesti. Salmilehdolle on tarkoitus luoda tulevaisuus, jossa se olisi mahdollisimman monen ihmisen saavutettavissa ja pihapiirin kulttuurihistoriallinen arvo silti säilyisi. Salmilehtoa ei ole tarkoitus museoida vaan säilyttää sille luontevassa käyttötarkoituksessa, joka voisi tuoda pihapiiriin lisää kerroksellisuutta sekä tarinoita myös jatkossakin. Etenkin pihapiirin yhteisöllisyys, joka sillä on aina ollut tähänkin asti, on tavoitteena säilyttää myös tulevaisuudessa.

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-202005212117.pdf

 

Hirsirakenteinen townhouse : mukautuva kaupunkiasuntokonsepti

Marko Simsiö

Diplomityöni on suunnittelupainotteinen työ, joka pohjautuu Hirsirakenteinen kaupunkiasunto -arkkitehtuurikilpailussa jaetun 1. palkinnon saaneeseen ehdotukseeni. Kilpailun tavoitteena oli löytää erilaisiin suomalaisiin kaupunkiympäristöihin sopivia uudenlaisia hirsitalomalleja. Kilpailuehdotukseni oli hirsirakenteinen townhouse-konsepti, jota olen tässä diplomityössä jatkokehittänyt luonnossuunnittelun tasolla.

Diplomityöni jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä avaan lyhyesti townhouse- ja hirsirakentamisen taustoja sekä nykysuuntauksia. Lisäksi kerron tutkimuksiin pohjautuen suomalaisten tämänhetkisistä asumisen toiveista, sekä pohdin hirsiarkkitehtuurin soveltuvuutta nykyaikaiseen kaupunkikuvaan. Diplomityön toisessa osassa esittelen suunnittelemani townhouse-konseptin. Kolmannessa osassa esittelen luonnossuunnitelmien avulla konseptin soveltamista olemassa olevalla tontille, sekä sen esimerkkiasuntoja.

Suunnitelman tavoitteena on ollut löytää joustava ja muokattava modulaarinen konsepti, jonka arkkitehtuuri voidaan sovittaa erilaisiin kaupunkimaisiin ympäristöihin. Diplomityössä ei synny yhtä tyyppitalosuunnitelmaa, vaan se tarjoaa suunnitteluraamit, joiden avulla voidaan suunnitella konseptin mukaisia rakennuksia erilaisille tonteille. Konseptin tavoitteena on luoda puitteet asukaslähtöiselle ja viihtyisälle asuinrakentamiselle, joka on mittakaavaltaan sekä arkkitehtuuriltaan ihmisläheistä.

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-202005212111.pdf

 

Kohti ympäristövastuullisuutta : eväitä ekokäyttäytymistä edistävään arkkitehtuurisuunnitteluun

Julia Rytkönen

Diplomityöni Kohti ympäristövastuullisuutta — Eväitä ekokäyttäytymistä edistävään arkkitehtuurisuunnitteluun on tutkielma, jossa pohdin kuinka arkkitehtuurisuunnittelulla voidaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymisen ympäristövastuullisuuteen.

Maapallon ekologisen kestävyyden takaaminen on monialainen haaste, ja ihmisten elämäntapojen vaikutus ekologiseen kriisiin on merkittävä. Rakennetun ympäristön suunnittelussa ympäristökuormitusten pienentämistä tavoitellaan usein teknisillä ratkaisuilla ja rakennusmateriaalien vähäpäästöisyydellä, mutta kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi myös ihmisten käyttäytymisen muutos on olennaista. Tutkielmassani asetan ympäristökäyttäytymisen tarkastelun ja ohjaamisen suunnitteluhaasteeksi ja kysyn: kuinka arkkitehtuurilla voidaan ohjata ja edistää ekokäyttäytymistä?

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-202004101391.pdf

 

Taiteilijakylä keraamikoille Posion Kirintövaaralle

Nelly Isopahkala

Diplomityöni, Taiteilijakylä keraamikoille Posion Kirintövaaralle, on suunnitelmapainotteinen työ, joka sisältää kuudelle Posion Kirintövaaralle kaavoitetulle tontille suunnitelmat keramiikkataiteilijoille suunnatuista asuin- ja studiotiloista. Suunnittelutyön tilaajana toimi Posion kunta. Varsinainen suunnittelutyö ajoittui vuoden 2019 syyskuusta joulukuuhun, jonka jälkeen kokosin suunnitelmasta diplomityön täydentäen suunnitteludokumentteja sekä lisäämällä työhön kirjallisen osuuden.

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-202004101393.pdf

Lue lisää

Poikkeusolojen tilanteen muutokset killan toiminnassa

Killan tapahtumat ovat tauolla kevätlukukauden aikana
Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vallitessa yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty valtion toimesta nyt 13.5. asti. Tämän vuoksi kiltamme hallitus linjaa lähikontaktia vaatimat tapahtumat pidettävän tauolla valtion ohjeistusten mukaisesti. Tähän lukeutuu mm. saunaillat ja urheiluvuorot. Ilmoitamme, mikäli kehitystä tapahtuu johonkin suuntaan.

Diplomi- ja kandidaatintöiden näyttely
Kevätkauden diplomityö- ja kandidaatintyöseminaarien näyttelyiden ollessa mahdotonta järjestää yliopiston tiloissa, kilta tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden esitellä töitään sähköisessä muodossa killan nettisivuilla. Jos olet kiinnostunut esittelemään työtäsi muille opiskelijoille ja tukemaan kanssaoppimista, ota yhteyttä hallituksen jäseneen kevätlukukauden aikana ja autamme asian eteenpäin viemiseksi.

Killan vuosikokous
Killan vuosikokous järjestetään tilanteen salliessa etäkokousmuodossa lähitulevaisuudessa tai kesän aikana ennen tulevaa lukuvuotta. Hallitus ilmoittaa kokouksen järjestelyistä piakkoin.

 

Tsemppiä kevään loppurutistuksiin.
Pysykää turvassa & terveenä.

 

Terveisin,
Anthon Timmerbacka
Puheenjohtaja

Lue lisää

Killan vaalikokous

Vaalikokous tiistaina 03.12.2018

Oulun Arkkitehtikilta ry:n sääntömääräinen vaalikokous järjestetään tiistaina 3.12.2019 klo 16.31 alkaen Kiltatalolla! Tervetuloa vaikuttamaan, äänestämään ja asettumaan ehdolle! Liitteenä vaalikokouskutsu.

Mikä on vaalikokous?

Vaalikokous on killan säännöissä määrätty, marras-joulukuussa, järjestettävä kokous, jossa käydään läpi mm. tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Mitä asioita yhdistyksen halutaan vievän eteenpäin seuraavana vuonna. Vaalikokouksesta tekee erityisen jännittävän ja hauskan se, että siellä valitaan seuraavan vuoden hallitus ja toimihenkilöt!

 

Terveisin,
Veikko Laukkanen
Puheenjohtaja

Vaalikokouskutsu 2019 (PDF)

Lue lisää

Oulun Arkkitehtikilta ry:n ylimääräinen kokous kiltatalolla

Oulun Arkkitehtikilta ry:n ylimääräinen kokous järjestetään keskiviikkona 26.6.2019 klo 18:15 Kiltatalolla.

Kokoustellaan poikkeuksellisesti kesällä, jotta Kiltatalon remontit saadaan aloitettua. Samalla on hyvä käydä vuosijuhlavuoden vuoksi lanseerattavat kunniamerkit ja niiden myöntämisperusteet läpi. Ajankohdasta johtuen järjestetään etäyhteys muilla paikkakunnilla oleville halukkaille jäsenille.

Kaikki killan jäsenet ovat tervetulleita kokoustamaan ja antamaan äänensä yhteisistä asioista!

PAIKKA: Kiltatalo, Pursitie 8, 90100 Oulu
AIKA: Ke 26.6.2019 klo 18:15

Kokouksen esityslista:

1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2. PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
4. LAINA
5. OULUN ARKKITEHTIKILLAN TUNNUSOHJESÄÄNNÖT
6. OULUN ARKKITEHTIKILLAN KUNNIAMERKIT
7. META
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Lue lisää

Oulun Arkkitehtikilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Oulun Arkkitehtikilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 
torstaina 11.4.2018 klo 18:00 alkaen Kiltatalolla.


Mikä on vuosikokous ja mitä siellä päätetään?
Vuosikokous on sääntömääräinen, keväälle sijoittuva killan kokous, jossa 
käsitellään mm. edeltävän hallituksen toiminta ja päätetään heidän 
vastuuvapaudestaan.
Vuosikokouksessa päätetään myös muista hallituksen kokoukselle 
esittämistä asioista, kuten esimerkiksi laajemmista investoinneista, 
sekä yhdistyksen jäseniin merkittävästi vaikuttavista muutoksista.
Päätetään asioista, joihin killan hallituksen päätäntävalta ei riitä.
Tuleva vuosikokous sisältää paljon asiaa esimerkiksi Kiltatalolla 
keväällä ja kesällä tehtävistä remonteista.

Kaikki killan jäsenet ovat tervetulleita kokoustamaan ja antamaan 
äänensä yhteisistä asioista!Vuosikokouksen esityslista:


1. KOKOUKSEN AVAUS

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Oulun Arkkitehtikilta ry:n säännön §9:n mukaan vuosikokouksesta on 
ilmoitettava killan ilmoitustaululla,
sähköpostilistalla, sekä internetsivuilla vähintään 10 luentovuorokautta 
ennen kokousta.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN (2) JA 
ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA

5. TILI- JA TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2018

6. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

7. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2018 HALLITUKSELLE

8. KILLAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2019

9. SIJOITTAMISEN TUTKINTARYHMÄN TULOKSET

10. KILTATALON SAUNA- JA PESUHUONEREMONTIN TILANNEKATSAUS

11. KILTATALON KATTOREMONTIN TILANNEKATSAUS

12. LAINAN HAKEMINEN KILTATALON REMONTTEIHIN 2019

13. RAHANKERUULUPA

14. 60V. HISTORIIKKI BUDJETTIMUUTOS

15. META

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Lue lisää

Valmennuskursseista apua pääsykokeisiin

Valmennuskursseilla ohjaajinasi toimivat (takarivi vasemmalta alkaen) Hannu, Roosa, Elsa, Ella, (eturivi vasemmalta alkaen) Elias, Irina ja Julia.

Kävin arkkitehtuurin pääsykokeet läpi kaksi kertaa ennen kuin sain haaveilemani opiskelupaikan. Pääsykokeet olivat varmasti siihen mennessä elämäni stressaavimpia kokemuksia. Koko kevään kestävä monivaiheinen pääsykoerutistus on kelle tahansa henkisesti haastava, mutta onnistuessaan sen kokee kaiken arvoiseksi.

Valmennuskurssi tuntui olevan avainasemassa sisäänpääsyyn. Ei sen takia, että siellä olisi oppinut jotakin merkittäviä “arkkitehdin” ajatuksia tai sen takia, että meidät olisi aivopesty tekemään tiettyjä juttuja, vaan valmennuskurssi opetti kiteyttämään omat ajatukset. Koin, että sen avulla opin ilmaisemaan ideani niin, että ne kiinnittivät huomion, mutta olivat myös helposti ymmärrettävissä. Valmennuskurssilla harjoiteltiin ideointia erilaisten tehtävien kautta sekä lisäksi kokeiltiin erilaisia piirustus- ja askartelutekniikoita. Näiden avulla sai kerättyä itsevarmuutta pääsykokeisiin. Erityisen tärkeäksi koin myös pääsykoetilannesimuloinnit, joiden avulla sai laskettua tulevaa koejännitystä.

Valmennuskurssien tehtävä ei ole tuottaa samanlaisia luovia ajattelijoita, vaan nimenomaan tuoda jokaisessa parhaat puolet esiin. Ennakkotehtävissä täytyy saada oma työ esiin isosta massasta, matematiikan kokeessa vaaditaan laskurutiinia ja piirustus- ja suunnittelukokeessa mitataan ideointi- sekä paineensietokykyä. Riippumatta omasta taustasta tai lahjakkuudesta, väittäisin, että jokainen pystyy parantamaan omaa tulostaan harjoittelemalla. Lisäksi ryhmässä oppiminen tarjoaa mukavaa vertaistukea ja tsemppaa tulevaan.

Oulun Arkkitehtikillan valmennuskursseja vetävät arkkitehtiopiskelijat, joista jokainen on käynyt pääsykokeissa vähintään kerran, joten tilanne on meille kaikille hyvin tuttu. Moni meistä on myös jossain vaiheessa hakua käynyt valmennuskurssin, eli tiedämme mitä parhaimmillaan tällaiset kurssit voivat tarjota. Kurssiemme avulla olemme tukemassa tulevien arkkitehtien alkutaivalta. Kursseista saadut tulot käytetään neljännen vuoden arkkitehtiopiskelijoiden excursioon.

Ennakkotehtävät julkaistaan tasan viikon päästä maanantaina 11.2. Samana päivänä on vielä mahdollisuus ilmoittautua ennakkotehtäväkurssillemme, joten inspiraation iskiessä ehtii vielä hyvin mukaan!

Kurssitarjontamme ja ilmoittautumislomakkeen löydät valmennuskurssi-sivulta: https://oulunarkkitehtikilta.net/valmennuskurssi/

Lisätietoa arkkitehtuurin pääsykokeista:
https://dia.fi/haluan-arkkitehdiksi/

Irina
Excun (= valmennuskurssit järjestävä vuosikurssi) puheenjohtaja ja ennakkotehtäväkurssin ohjaaja

Lue lisää