Killan sääntömääräinen vuosikokous 15.8.2023

Oulun Arkkitehtikilta Ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 15.8.2023 klo 18:00 Zoomissa ja Kiltatalolla osoitteessa Pursitie 8. Linkki vuosikokoukseen tulee arkilta -sähköpostilistalle.

Vuosikokous on sääntömääräinen keväälle sijoittuva killan kokous, jossa käsitellään mm. edeltävän hallituksen toimintaa ja päätetään heidän vastuuvapaudestaan. Meistä riippumattomista syistä vuosikokousta jouduttiin lykkäämään myöhään kesälle. Vuosikokouksessa päätetään myös muista hallituksen kokoukselle esittämistä asioista, kuten esimerkiksi laajemmista investoinneista sekä yhdistyksen jäseniin merkittävästi vaikuttavista muutoksista. Päätetään asioista, joihin killan hallituksen päätäntävalta ei riitä.

ESITYSLISTA

 1. KOKOUKSEN AVAUS
 2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ”Oulun Arkkitehtikilta ry:n säännön §9:n mukaan vuosikokouksesta on ilmoitettava killan ilmoitustaululla, sähköpostilistalla, sekä internetsivuilla vähintään 10 luentovuorokautta ennen kokousta.”
 3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
 4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA
 5. TILI- JA VUOSIKERTOMUKSET VUODELTA 2022
 6. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO
 7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2022 HALLITUKSELLE
 8. OULUN ARKKITEHTIKILLAN SÄÄNTÖMUUTOKSET
 9. KILLAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2023
 10. META
 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liite 1, kokouksen esityslista.

Ystävällisin terveisin,
Erik Kärnä
Puheenjohtaja
Oulun Arkkitehtikilta ry

Lue lisää

Ouluun maisterivaiheeseen saapuville

Oulussa on perinne; 4. vuoden opiskelijat perustavat yhdistyksen rahankeruutarkoituksessa, keräävät vuoden ajan rahaa ja kerätyillä rahoilla rahoittavat jäseniensä ulkomaanexcursion. Ulkomaanexcursio järjestetään osana maisterivaiheen opintoja (2 op). Saamme matkaan myös opettajakunnan edustajan, joka auttaa matkaohjelman kuratoinnissa.

Excursion kohdetta ei ole valittu, joten sinäkin voit vielä vaikuttaa. Excuyhdistyksen (virallisesti Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikön vuosikussi -20 ry) jäseniksi voi liittyä

“ … jokainen Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä opiskeleva, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksen perusteella.  

Yhdistys ei peri jäseniltään liittymis- tai jäsenmaksua.”

Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikön vuosikurssi -20 ry:n sääntöjen 3. §

Jos siis tiedät olevasi tuleva ns. maisterifuksi kutsumme sinut ilolla liittymään yhdistyksemme toimintaan: rahankeruuseeen ja exculle!

 

(jo nyt) matkakuumeisin Terveisin
Yhdistyksen puheenjohtaja
Sampo Westerberg


Ps. Hakeutuessasi jäseneksi laita sähköpostia joko jenna.niska@student.oulu.fi tai sampo.westerberg@student.oulu.fi

Lue lisää

Oulun Arkkitehtikilta ry:n kannanotto Kuusiluodon vanhan kauppaoppilaitoksen säilyttämisen puolesta

Loppuvuodesta 2022 Kaleva uutisoi Oulun Kuusiluodossa sijaitsevan vanhan Kauppaoppilaitoksen purkusuunnitelmista. Oulun Arkkitehtikilta ry:n mielestä Kauppaoppilaitoksen purkaminen ei ole perusteltua.

Viime vuosikymmenten suomalaisesta ja oululaisesta tuhlailevasta rakentamisen tavasta ja purkamisen suosimisesta on päästävä eroon. Nyt esitetty Kauppaoppilaitoksen purkamisen hyväksyvä asemakaava ei olisi linjassa voimassa olevien maakuntakaavan eikä Oulun yleiskaavan kanssa, joissa todetaan rakennus arvokkaaksi, jopa suojelun arvoiseksi. Miksi siis ilmeisen perusteetta valittaisiin purkaminen ja hylättäisiin rakennuksen aiemmin todettu arvo?

Astetta parempaa kulttuuriperinnön vaalimista

Oulun kaupungin arkkitehtuuriohjelmassa todetaan, että Oulussa arvostetaan kaupunkikulttuuria, kulttuuriympäristöjä ja arkkitehtuuria. Oulun tavoitteena on: “Huolehditaan oululaisista rakennuksista ja ympäristöistä niin, että ne säilyttävät arvonsa, ja ominaisuutensa.”

Luovaa uudelleenkäyttöä on Oulussa tehty viime vuosinakin. Esimerkiksi 1900-luvun Valjastehtaan rakennus muuntui halutuiksi persoonallisiksi asunnoiksi. Rakennuksen ajalliset kerrostumat ja ainutlaatuisuus olivat epäilemättä merkittävä syy tähän. Yhtä lailla, Åstromin korttelissa asuinkäyttöön otettu Rakennus C saavutti ansaitusti suuren suosion.

Näitä seikkoja vasten on selvää, että kaupungin tavoitteet ja rakennuskohteet muualla kaupungissa tukevat Kuusiluodon rakennuksen säilyttämistä ja arvostamista. Oulussa olisi nyt mahdollisuus, jopa velvollisuus, jatkaa edellisten esimerkkien viitoittamaa polkua ja profiloitua vastuullisen rakennusperinnön edelläkävijänä. Tavoite huolehtia kaupunkiympäristöstä ei toteudu ilman kulttuuritahtoa ja oman elinympäristön arvostamista.

Ympäristöpolitiikkaa puskutraktorilla

Ilmastokatastrofin partaalla meidän tulee pystyä tekemään ratkaisuja, jotka ovat vastuullisia ja kestäviä. Siinä missä uuden rakennuksen aiheuttaman ”hiilipiikin” nollaaminen vie vähintään vuosikymmeniä, jo rakennetun Kauppaoppilaitoksen ja sen olemassa olevien rakenteiden haaskaaminen purkamalla olisi resurssivastuutonta. Jo rakennettuun rakennuksen sisältyviä resursseja ja näkymätöntä arvoa meillä ei ole enää varaa jättää huomiotta.

Ympäristöministeriö toteaa 1950-luvun koulurakennusta ja vastaavaa 2010-luvun koulua vertailleessa julkaisussaan “Purkaa vai korjata” (2019): “Tapaustutkimuksen perusteella rakennusten säilyttäminen voi auttaa paitsi vaalimaan kulttuuriarvoja, myös vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.”

Resurssien haaskaamisen sijaan jokaisen rakennustoimenpiteen tulisi olla ympäristöteko, mutta Oulun Kauppaoppilaitoksen purkamisen ei voi katsoa sitä olevan – se olisi surullinen ja varoittava esimerkki vastuuttomuudesta.

Kauppaoppilaitoksen kunto ja korjattavuus

A-insinöörit toteavat riskikartoituksessaan vuodelta 2018, “…toimenpide-ehdotukset ovat hyvin raskaat, mutta näin saataisiin turvallinen ja terveellinen rakennus.” Kartoituksen mukaan rakennus olisi mahdollista korjata, mutta raportti tulkitsee siten, että käytännössä se tulisi liian kalliiksi. Oulun Arkkitehtikilta pitää ehdotettuja toimenpiteitä raskaasti ylimitoitettuina.

Kyseenalaistamme rakennuksen nykyisen omistajan, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) asemakaavan muutoksen edistämiseksi teettämien selvitysten objektiivisuuden. Selvitykset puoltavat vahvasti vanhan rakennuksen purkua, killan mielestä suurelta osin perusteettomasti. SYK:n tahtotila purkamiseen on pitkään ja selkeästi ollut olemassa, se ei esimerkiksi rakennuksen omistajana olisi halunnut rakennuksen uutta käyttöä selvitettävän Oulussa tehdyssä diplomityössä “Korjaussuunnitelma Oulun vanhalle kauppaoppilaitokselle” (2019).

Kuntoarvioraportissa vuodelta 2012 rakennus on saanut kuntoluokituksen 2,4/5. Raportista kuitenkin selviää, että rakennuksen runko ja vesikatto ovat hyvässä kunnossa ja kokonaisarvosanaa laskevat kaikista helpoiten vaihdettavat ja korjattavat asiat: talotekniset järjestelmät, sekä julkisivupinnat. Raporteista ei saa myöskään selvyyttä siitä, onko perustusten painuminen yhä käynnissä vai onko se tapahtunut jo rakentamisen aikaan. Raportin kosteusarvioissa kuvattujen näytteiden perusteella ei voida yksiselitteisesti määrittää, että rakennus olisi laaja-alaisesti vaurioitunut kosteuden takia. Paikallinen vahva viite vauriosta ei koskaan tarkoita, että koko rakennus olisi vaurioitunut, saati korjauskelvoton. Rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavat aina lukuisat tekijät ja siksi tarvittavat korjaustoimenpiteet pitäisi kartoittaa huolellisesti.

Mielestämme esitetty rakennuksen kantavien rakenteiden purkaminen ei ole tarpeellista, vaan rakennusmääräysten asuinrakentamiselta edellyttämät asiat olisi mahdollista täyttää nykyisiä rakenteita täydentämällä.

Selvityksissä esitettiin tutkielma olevan rakennuksen tilallisesta soveltuvuudesta asuinkäyttöön ja todettiin sen johtavan pitkiin käytäviin sekä esteettömyysongelmiin. Mielestämme tilasuunnittelun tutkielma on huolimattomasti tehty ja ongelmat ovat ratkaistavissa laadukkaan suunnittelun avulla. Uudisvaihtoehtoa on selvityksissä tutkittu huomattavasti perusteellisemmin ja laadukkaammin. Olevan rakennuksen säilyttäminen onkin tutkittu vaihtoehtona vasta viranomaisten sitä vaadittua.

Lopuksi

Oulun Arkkitehtikilta esittää, että asemakaavamuutoksen ja siihen liittyvän mahdollisen purkupäätöksen perusteina toimivaa lähdeaineistoa tarkastellaan uudelleen kriittisin silmin ja asiasta päättävät tahot selkiyttävät itselleen ne arvot, joiden mukaan asiassa halutaan toimia. Toisin kuin kaavamuutoksen perustelumateriaali, Oulun Arkkitehtikilta ei pidä yhteiseen rakennettuun ympäristöömme sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden inhimillisten, kulttuurihistoriallisten ja arkkitehtonisten arvojen hävittämistä välttämättömänä. Jokaisen toimivan ja korjauskelpoisen rakennuksen hävittäminen on tietoinen teko ilmastokatastrofin edistämiseksi ja elinympäristömme köyhdyttämiseksi.

Toivomme että päätöksentekijät perehtyvät tässä kannanotossa esitettyihin argumentteihin ja ottavat ne huomioon päätöksiä tehtäessä.

Emme ole muutosvastarinnassa muutosvastarinnan vuoksi ja perusteetta, vaan pidämme ehdotettua arvojen muutosta perusteettomana.

Oulun Arkkitehtikilta ry
Oulussa 13.1.2023

Lue lisää

Oulun Arkkitehtikillan Vaalikokous 2022

Tervetuloa Oulun Arkkitehtikillan vaalikokoukseen 2022

Vaalikokous pidetää edellisten vuosien tapaan kahdessa osassa 22.11. ja 23.11. klo 17 alkaen kumpanakin päivänä. Kokouspaikkana Kiltatalo.

Ensimmäisessä osassa 22.11. käsitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelmat, talousarvio, kiltatalon vuokraehdot, päivitetty tunnusohjesääntö, sekä hallitus- ja toimihenkilökokoonpanot. Kutsun liitteistä löytyy kaikki edellämainitut käsiteltävät asiakirjat.

Seuraavana päivänä 23.11. jatketaan valitsemalla Raati vuodelle 2023 ja Oulun edustajat OSAFAan.

Vaalikokous
Yhdistyksen tulevan toimikauden toimihenkilöt valitaan vaalikokouksessa, jonne jokainen killan jäsen on tervetullut. Ehdolle asettuneista kandidaateista valitaan eniten ääniä saanut hakija ehdottomalla äänten enemmistöllä. Fukseille kokoukseen osallistumisesta on luvassa fuksipisteitä.

Hallitus etenee kohti vaalikokousta varsin vähäisin muutosehdotuksin verrattuna kuluvan vuoden suunnitelmiin. Suurimmat muutokset liittyvät AO-päivien järjestämisvuoroon joka on ensivuonna Oululla. Tunnusohjesääntö lanseerataan vihdoin virallisesti.

Koko hallitus toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Vaalikokoukseen!

Ps. Kokouksen seuraamiseen järjestetään etämahdollisuus. Osallistua voi vain paikan päällä.

LIITE 1: Vaalikokouksen asialista 2023
LIITE 2: Oulun Arkkitehtikilta ryn toimintasuunnitelma vuodelle 2023
LIITE 3: Kiltatalon toimintasuunnitelma vuodelle 2023
LIITE 4: Talousarvio vuodelle 2023
LIITE 5: Kiltatalon vuokran ehdot vuodelle 2023
LIITE 6: Hallituksen kokoonpano vuodelle 2023
LIITE 7: Toimihenkilöiden kokoonpano vuodelle 2023
LIITE 8: Voutipalkkio 2023
LIITE 9: Rahispalkkio 2023 

Lue lisää

OULUN ARKKITEHTIKILTA Ry:n HALLITUKSEN YLEINEN KANNANOTTO EXCU-YHDISTYSTEN RAHOJEN KÄYTÖSTÄ

Viime aikoina keskusteluun on noussut excu-yhdistysten keräämien rahojen käyttö ja jakaminen niiden exculaisten kesken, jotka rahojen hankkimiseen ovat osallistuneet. Tähän liittyen Oulun  Arkkitehtikilta ry haluaa julkaista kannanoton.

Hallituksen kantana on, että excu-yhdistyksen keräämät rahat tulisi käyttää alkuperäiseen tarkoitukseensa, eli ulkomaanexcursion mahdollistamiseen ja sille osallistuvien henkilöiden matkakulujen kattamiseen. Koko excutoiminnan sekä tuotteiden markkinoinnin lähtökohtana on ollut ja tulee olemaan arkkitehtiopiskelijoiden ulkomaanexcursion tukemisen mahdollistaminen. Yhdistyslain velvoittamana excu-yhdistyksen tulisi noudattaa sen itse itselleen asettamaa tarkoitusta.

 

Oulussa 18/10/2022
Oulun Arkkitehtikilta ry:n hallitus

Lue lisää

Kutsu Oulun Arkkitehtikillan kokoukseen koskien budjettimuutosta vuosijuhlien takia

Tervetuloa killan kokoukseen 10.10.2022 klo 12 Oulun arkkitehtikillan kiltahuoneelle. Oulun
Arkkitehtikilta on päättänyt juhlia 63-vuotista taivaltaan vuonna 2022. Tämän vuoksi viimesyksynä
muotoiltu vuosibudjetti tarvitsee muokkausta ja killan hyväksyntää.

PAIKKA  Kiltahuone, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1 90014 OULU
AIKA  Ma 10.10.2022 klo 12

ASIALISTA

 1. KOKOUKSEN AVAUS
 2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
  • ”Oulun Arkkitehtikilta ry:n säännön §9:n mukaan vuosikokouksesta on ilmoitettava killan ilmoitustaululla, sähköpostilistalla, sekä internetsivuilla vähintään 10 luentovuorokautta ennen kokousta.”
 3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
 4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA
 5. MUUTOKSET VUODEN 2022 BUDJETTIIN
 6. META
 7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Sampo Westerberg

Oulun Arkkitehtikilta ry:n puheenjohtaja 2022
puheenjohtaja@oulunarkkitehtikilta.net

Lue lisää

Tervetuloa fuksit 2022!

Tervetuloa fuksit 2022!

Paljon onnea opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa Ouluun!

Teitä uusia fukseja odotetaan jo innolla, ja opiskelujen alkua odotellessa voitte tutustua fuksivastaavaan, -paimeneen sekä pienryhmäohjaajiinne Fuksiopuksen kautta. Olemme koonneet opukseen tärkeimmät infot opiskelujen alkuun liittyen, muistilistan sekä tärkeitä päivämääriä syksyn alussa. Tutustukaa ja lukekaa opus huolella, toivottavasti löydätte sieltä kaiken tarpeellisen tiedon!

Fuksiopus 2022: https://issuu.com/alkkari/docs/arkfuksiopus2022

Jos kysyttävää kuitenkin tulee, voitte rohkeasti laittaa viestiä opuksesta löytyviin keskustelukanaviin tai suoraan fuksivastaavalle tai -paimenelle, tai pienryhmäohjaajille.

Infoamme FB- sekä TG-kanavilla ensimmäisten viikkojen aikatulusta lähempänä syksyä.

Killan sometilit kannattaa ottaa myös haltuun:
Instagram @oulunarkkitehtikilta
Facebook Oulun Arkkitehtikilta

Käykää myös tsekkaamassa Oulun Teekkariyhdistyksen Fuksiopus kun se julkaistaan osoitteesta https://www.oty.fi/fi/fuksiopus/ OTY:n opuksesta löydätte tietoa muista Oulun teekkarikilloista ja teekkariudesta.

Lue lisää

Vuosikokous 6.6.2022

Hei,

Oulun Arkkitehtikilta Ry:n sääntömääräinen vuosikokous 20.5. joudutaan teknisistä syistä perumaan.

Uusi vuosikokous järjestetään Maanantaina 6.6.2022 klo 18:00 Zoomissa ja Kiltatalolla (Pursitie 8). Tässä linkki:

https://oulu.zoom.us/j/69391481608
Meeting ID: 693 9148 1608

TERVETULOA!
Vuosikokous on sääntömääräinen keväälle sijoittuva killan kokous, jossa käsitellään mm. edeltävän hallituksen toimintaa ja päätetään heidän vastuuvapaudestaan.
Vuosikokouksessa päätetään myös muista hallituksen kokoukselle esittämistä asioista, kuten esimerkiksi laajemmista investoinneista sekä yhdistyksen jäseniin merkittävästi vaikuttavista muutoksista. Päätetään asioista, joihin killan hallituksen päätäntävalta ei riitä.

ESITYSLISTA
1. KOKOUKSEN AVAUS
2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
”Oulun Arkkitehtikilta ry:n säännön §9:n mukaan vuosikokouksesta on
ilmoitettava killan ilmoitustaululla, sähköpostilistalla, sekä
internetsivuilla vähintään 10 luentovuorokautta ennen kokousta.”
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA
5. TILI- JA VUOSIKERTOMUKSET VUODELTA 2021
6. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO
7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2021 HALLITUKSELLE
9. KILLAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2021
10. META
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Lue lisää

Oulun Arkkitehtikillan Vaalikokous 2021

Heippa!
Oulun Arkkitehtikilta ry:n vaalikokous järjestetään tänäkin vuonna kahtena päivänä, kun systeemi todettiin viime vuonna toimivaksi. Ei veny sitten aamuyöhön asti.

Vaalikokouksen ensimmäisessä osassa tiistaina 30.11. käydään läpi tulevan vuoden toimintasuunnitelmat, talousarvio ja kiltatalon vuokraukseen liittyvät asiat, tätä seuraa viikon mittainen kokoustauko.

Vaalikokouksen toisessa osassa tiistaina 07.12, kokoustauon jälkeen, valitaan raati sekä OSAFA:n edustajat vuodelle 2022.

Vaalikokous

Yhdistyksen tulevan toimikauden toimihenkilöt valitaan vaalikokouksessa, jonne jokainen killan jäsen on tervetullut. Ehdolle asettuneista kandidaateista valitaan eniten ääniä saanut hakija ehdottomalla äänten enemmistöllä. Fukseille kokoukseen osallistumisesta on luvassa fuksipisteitä.

Viestin liitteistä löytyy kokouksen esityslista (liite 1), tulevan vuoden
toimintasuunnitelmat (liite 2 ja 3) sekä pestikuvaukset (liite 4).

Pohjustuksena: Hallitus ehdottaa kahden uuden toimaripestin, pikkusuhiksen ja pikkutapsan lisäämistä. Tämä nykyisten suhde- ja tapahtumavastaavan pestien muutaman vuoden sisään hurjasti kasvaneen kuormituksen vuoksi. Kuormitusta on lisännyt mm. kannatusjäsentoiminnan kasvattaminen, uusien opiskelijoiden sisäänottomäärän lisääntyminen ja tapahtumien kehittyminen sekä suurentuminen. Tämän lisäksi hallitus ehdottaa, että nykyisen voutipalkkion lisäksi maksettaisiin taloudenhoitajalle palkkio. Taloudenhoitajan työmäärää ei voi juurikaan jakaa muille ja Kiltatalon omistamisen vuoksi, on meidän kiltamme taloudenhoitajan työmäärä kohtalaisen suuri. Lisäksi ehdotamme OTY:lle ja muille Oulun Teekkarikilloille alennushintaa Kiltatalon vuokraamisesta, näin jatkamme entistä tiiviimpää Teekkariyhteistyötä.

MITÄ: Vaalikokous 2021
MISSÄ: Kiltatalo, Pursitie 8
MILLOIN:
OSA I – tiistaina 30.11.2021 kello 17:00 alkaen
OSA II – tiistaina 07.12.2021 kello 17:00 alkaen
MIKSI: koska kilta! 🙂

Seuraamme kunnan koronaohjeistusta, niiden muuttuessa seuraa lisäinfoa.

Tervetuloa vaikuttamaan, asettumaan ehdolle sekä äänestämään ehdokkaista!

Terkuin
Emma Ahtiainen
Puheenjohtaja
Oulun Arkkitehtikilta ry
puheenjohtaja@oulunarkkitehtikilta.net
0440333823

LIITE 1: Vaalikokouksen esityslista 2021 (PDF)
LIITE 2: Killan toimintasuunnitelma 2022 (PDF)
LIITE 3: Kiltatalon toimintasuunnitelma 2022 (PDF)
LIITE 4: Pestikuvaukset 2022 (PDF)

Lue lisää

Tervetuloa fuksit 2021!

Tervetuloa fuksit 2021!

Suuret onnittelut teille uusille Oulun Arkkitehtikillan jäsenille! Odotamme teitä täällä jo innolla.

Opintojen alku alkaakin jo pikku hiljaa lähestyä, jonka vuoksi suosittelemme seuraamaan kiltamme tiedotuskanavia. Uusille opiskelijoillemme on luotu Facebook-ryhmä, jonka löydätte nimellä Oulun arkkitehtikillan fuksit 2021.

Jos sinulta ei löydy Facebook-käyttäjätiliä, olethan tässä tapauksessa yhteydessä kiltamme fuksivastaavaan sähköpostilla: fuksivastaava@oulunarkkitehtikilta.net

Fuksiopuksesta pääsette tutustumaan kiltamme Fuksicrew’hun, fiilistelemään tulevia opintoja arkkitehtuurin parissa sekä keräämään tärkeää informaatiota syksyä varten. Linkki Oulun Arkkitehtikillan Fuksiopukseen 2021: https://issuu.com/alkkari/docs/fuksiopus_2021

Instagram: @oulunarkkitehtikilta
Facebook: Oulun Arkkitehtikilta

Lue lisää